Magic carpet ride?

Wat aanvanklik as ‘n prettige vier weke-post sou begin, het in ‘n oogwink na iets dieper verander. Ten spyte van die skool se geskarrel om my visum te verleng, moet ek môreoggend ‘n visa run in Hong Kong doen. Ek sit nou juis by die lughawe en tik. Toe ek moes teruggaan flat toe om my vlugbesonderhede vir die visum-aansoek te kry, het ek gerook of my nikotien-inname ook oormôre verval (om op te hou is later se worries). Soos ek verwoerd familie en vriende vir ondersteuning gebel het, het die wêreld meteens na ‘n vriendeliker plek gelyk. In ‘n wêreld waar die mat vinnig onder ons voete geruk word, is dit belangrik om die meer standvastige elemente van die lewe te koester — naamlik die Here, goeie vriende en familie. Alhoewel ons ‘n breë en gladde lewensroete sou verkies, is dit die wendings van die lewe wat ons die kosbare in die alledaagse laat besef. Wat soos ‘n ontwrigtende steurnis gevoel het, het die beste vier week-herdenking ooit geword. Kompleet met ‘n Chinese reis en die besef dat ons berge met die Here se genade kan versit.

Like what you read? Give Jeandre du Preez a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.