Stoompot

Augustus 3, 2016: Terwyl ek kaartjies met die Dolfyn-klassie doen, hoor ek ‘n koor van “dimo, dimo”. Vra die Chinese onnie wat hulle daarmee bedoel. Turns out they were calling me a “demon, demon”, omdat ek my kop te veel in die klas skud. Ek sou dit miskien kon afksud ná ‘n goeie nagrus, maar vars van my avontuur het ek soos ‘n stoompot gekook. Stadig, maar blêrrie seker.
Ns. Het ek vir dié twak ‘n visa run gedoen?!

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.