Whens and whys

Augustus 1, 2016: Ek voel dankbaar vir die lewenslesse wat hierdie situasie oplewer. Die belangrikste les is dankbaarheid. Om niks as vanselfsprekend te aanvaar nie en te besef dat die klein dingetjies tog nie so klein is nie. Toe ek vanmiddag my paspoort gehaal het, het ‘n euforie oor my geval wat ek min in my lewe ervaar het. Ek sal dit vir niks in die wêreld verruil nie. Sonder hierdie visum/tifoon-”penarie” sou ek nie naastenby besef hoe bevoorreg ek is om ‘n sterk ondersteuningsnetwerk en tegemoetkomende werkgewers te hê nie. Dat ek die geleentheid het om oorsee te bly en iets oor die wêreld te leer wat ek nie in Suid-Afrika sou leer nie. Ons weet nie altyd die “hoe” en “hoekoms” van die lewe nie, maar ons kan wel besef wat ons het en dit soveel te meer koester.

Like what you read? Give Jeandre du Preez a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.