Rozgrzewka podcastera

Jędrzej Paulus
Mar 11 · 3 min read
Photo by Hayes Potter on Unsplash

Przed wystąpieniem, przed nagraniem, rozmową, prezentacją na forum klientów, nawet przed nagraniem Instastory…

Rozruszajmy buzię i język. Oddychajmy. Będziemy mówić ładniej. A jak mówimy ładniej, to nas słuchają i możemy przekazać to, co chcemy.

Gdy robię podcasty, tworzę nagrania podcastowe dla marek, firm, biznesmenów i osób zainteresowanych, gdy konsultuję, edytuję, nagrywam, współpracuję w nagraniach…

Warto ładnie mówić.

To jest rozgrzewka podcastera, którą zaproponowałem gościom poznańskiej konferencji podcastowej Pyrcaster.

Po rozgrzewce zauważyłem, że wiele osób się ożywiło, zaczęło rozmawiać, poczuło siłę głosu. Jeden z uczestników powiedział mi potem, że dzięki rozgrzewce miał “głos jak dzwon” i nawet nie przypuszczał, że może z siebie wydobyć dźwięki o takiej sile.

Zaczynamy!

 • Rozluźniamy ciało. Ramiona w górę i w dół. Naprężyć i rozluźnić.
 • Ruszamy głową, w tył, w przód, na boki, krążenie.
 • Potrząsamy ramionami, barkami, rękoma.

Rozgrzewka twarzy — zmierzamy do rozluźnienia mięśni twarzy.

Bardzo mocno naprężyć wszystkie mięśnie buzi. Zamknąć oczy, zacisnąć wagi. Puścić. Powtórzyć 5 razy.

Twarz tępaka.

Zacisnąć twarz piąty raz i rozluźnić wszystkie mięśnie twarzy.

Zwiesić żuchwę, rozluźnić policzki, nie marszczyć czoła lekko opuścić powieki.

Wciąż mając ten inteligentny wyraz twarzy robimy (minimum 5 razy):

 • Masaż żuchwy — opuszczamy żuchwę, ruszamy nią na boki.
 • Policzki wypychamy językiem, coraz mocniej.
 • Zamykamy usta, wypychamy wargi i policzki.
 • Otwieramy usta oblizujemy wargi.
 • Język zwijamy w trąbkę.
 • Język do góry, na dół (operować jezykiem jak maoryski tancerz, wywiesić jak najdalej jak gitarzysta zespołu KISS)
 • Robimy dzióbek do selfie i pstrykamy sobie słit focię.
 • Parskamy jak koń, naśladujemy, przesadnym wyrazem twarzy, stukot kopyt.

Syrena alarmowa

Wymawiamy zdanie o wronie, po czym liczymy wrony. W ten sposób wydłużamy oddech:

“Jedna wrona bez ogona, druga wrona bez ogona, trzecia wrona bez ogona…”

Ile wron nie ma ogona?

Wymawiamy wszystkie zdania bardzo powoli, akcentując przesadnie samogłoski i wymawiając spółgłoski bardzo mocno. Otwieramy buzię jak najszerzej:

A teraz zrób eeeeeoooo jak Freddie Mercury na Wembley. Poczujesz różnicę.

Jak chcesz zrobić podcast, potrzebujesz pomocy w ogarnięciu techniki, nagrywaniu, edycji i w sprawach logopedycznych…

Mogę Ci w tym pomóc.

jedrzej.paulus@gmail.com

Jędrzej Paulus

Written by

podcast producer, prodcaster, podcastuje.pl

More From Medium

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade