I Life : เพราะเหตุใดใจอยาก “เขียน”

ผมเชื่อว่าทุกคนที่เริ่มเป็นนักเขียนล้วนมี “แรงบันดาลใจ”

ขึ้นอยู่ที่ว่าแรงบันดาลใจของแต่ละคนนั้นคืออะไร?

ถ้าแยกคำว่าแรงบันดาลใจออกมาเป็นคำๆ “แรง”หมายถึงพลัง “บันดาล” หมายถึงทำให้เกิดขึ้น “ใจ”หมายถึงก็ใจนั้นแหละ เมื่อรวมกันแล้ว “แรงบันดาลใจ” คือ… “พลังในการทำสิ่งใดให้เกิดขึ้นด้วยใจ!”

ผมเคยเขียนบทความเป็นเรื่องเป็นราวครั้งแรกเมื่อ 3ปีก่อน ซึ่งก็เขียนไปหลายชุดอยู่เหมือนกันก่อนที่จะหยุดเขียนไป ซึ่งพลังใจของผมในตอนนั้นก็อคือ “ความรัก” เป็นความรักแบบหนุ่มสาว ที่ผมอยากจะบันทึกเรื่องราวต่างๆตลอดช่วงเวลานั้นใว้เป็นตัวหนังสือ และเมื่อพลังใจแบบหนุ่มสาวหมดไปนั้นผมก็หมดพลังใจในการเขียนก็หมดไปด้วยเช่นกัน…

แรงบันดาลใจในการกลับมาเขียนของผมครั้งนี้ก็มาจาก “ความรัก” เช่นกัน แต่ครั้งนี้ไม่ใช้ความแบบหนุ่มสาว แต่เป็นความรักจากเพื่อนพี่น้องและพระเจ้า

ด้วยว่าพระเจ้านำผมให้ได้มีส่วนร่วมในโปรเจคหนึ่งของ “มานาประจำวัน” ในขณะนั้นซึ่งเพิ่งเริ่มทำ เป็นโปรเจคที่จะสื่อสารกับหนุ่มสาวคริสต์เตียนให้รู้และเข้าใจในการดำเนินชีวิตที่ดีในสายตาพระเจ้า ซึ่งนั้นเองทำให้ผมได้มีโอกาสอยู่ท่ามกลางเหล่านักเขียนมากมายรอบตัว ประจวบกับผมเริ่มตกหลุมรักการอ่านและหาความรู้อย่างบ้าคลั่งพอดี ทำให้ความคันไม้คันมือค่อยๆ มากขึ้นทีละนิดอีกทั้งประสบการณ์น่าประทับใจต่างๆในช่วงที่ผ่านมาทำให้ผมเริ่มตัดสินใจกลับมาเขียนอีกครั้ง แต่ในครั้งนี้เป้าหมายในการเขียนนั้นเปลี่ยนไปจากเดิม…

เมื่อ 3ปีก่อนผมเขียนเพื่อบันทึกเรื่องราว แต่ครั้งนี้แรงบันดาลใจผมเปลี่ยนไปจากเพื่อบันทึก เป็นเพื่อ “แบ่งปัน”

ผมปรารถนาที่จะแบ่งปัน เรื่องราว ความรู้ และความรัก ในการเดินทางของผม! ซึ่งหวังว่าคุณจะสนุกไปกับเรื่องราวประสบการณ์ของผม ได้ความรู้ในสิ่งที่ผมกำลังบ้าคลั่งศึกษา ในขณะนั้น และเห็นความรักของพระเจ้าที่มีต่อผมและคนอื่นๆ ผ่านมุมมองของผมโดยแบ่งเป็น 3 หัวข้อหลักซึ่งแต่ละหัวข้อหลักก็จะมีการแบ่งปันที่แตกต่างกัน

  • I Learn : แบ่งปันสิ่งที่สนใจและได้เรียนรู้
  • I Life : แบ่งปันเรื่องราวชีวิตและการเดินทาง
  • I Love : แบ่งปันเรื่องราวความรักของพระเจ้า
Like what you read? Give Jedsada Jaipin a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.