วิเคราะห์ เด็กจบใหม่ยกเว้นเสนอภาษี 5 ปี นโยบายพรรคพลังประชารัฐ 2566 จากนิยามความหมาย รายได้ส่วนบุคคลสุทธิ คือ รายได้ที่ครัวเรือนได้รับหลังหักภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สามารถนำไปใช้จ่ายซื้อสินค้าและบริการหรือเก็บออมได้ ถ้าเขียนเป็นสมการทางคณิตศาสตร์ จะเขียนได้ว่า Yd = PI — Tax Yd หมายถึง รายได้สุทธิส่วนบุคคล PI หมายถึง รายได้ส่วนบุคคล Tax หมายถึง ภาษี จากสมการรายได้สุทธิส่วนบุคคล จะเห็นได้ว่า ภาษี (Tax) จะมีความสัมพันธ์แบบแปรผกผันกับรายได้สุทธิส่วนบุคคล (Yd) หมายความว่า ถ้าภาษีมากก็จะส่งผลให้รายได้สุทธิส่วนบุคคลน้อย ถ้าภาษีน้อยก็จะส่งผลให้รายได้สุทธิส่วนบุคคลมาก ถ้าภาษีเป็นศูนย์ (ไม่มีภาษี) ก็จะส่งผลให้รายได้สุทธิส่วนบุคคล เท่ากับ รายได้ส่วนส่วนบุคคล หรือ Yd = PI