(scroll omlaag voor de speellijst)

Na een succesvolle theatertour in 2016 staat journalist Jelle Brandt Corstius in de theaters met een gloednieuwe voorstelling. De voorstelling is gebaseerd op zijn Universele Reisgids voor Moeilijke Landen.

Wat zijn moeilijke landen?

Landen waar het oversteken van de weg een kunst is. Waar een aap zomaar je lunch steelt. Waar je eindeloos moet afdingen voor je iets koopt. Waar elke televisie altijd op het maximum volume lijkt te staan. Waar je in de keuken moet kijken voor je iets eet. Dat zijn nou ‘moeilijke landen’. Door zulke landen reizen is nooit saai en altijd vermoeiend. Zo’n reis kan je leven in positieve zin veranderen of uitdraaien op een nachtmerrie. Een goede voorbereiding is dus belangrijk.

Gelukkig is er Jelle Brandt Corstius: uw Universele Reisgids voor Moeilijke Landen. Hij loodst u erdoorheen. Van India tot Ethiopië en van de Kaukasus tot Japan. Hij vertelt over zijn reizen over de hele wereld en hoe die een beter mens van hem hebben gemaakt. Of in ieder geval iemand die beter af kan dingen. Meestal met humor, maar ook de serieuze zaken komen langs. Want hoe reageer je bijvoorbeeld op een kind dat bij je bedelt?

De voorstelling wordt muzikaal begeleid door Oleg Fateev. Hij is geboren in Moldavië en reist de hele wereld over met zijn bayan, een Russische accordeon. Oleg heeft opgetreden met o.a. Herman van Veen, Nynke Laverman en Mathilde Santing. Daarnaast was hij actief als muzikaal leider, componist en arrangeur bij diverse theatergezelschappen, waaronder het Ro Theater. Oleg zal muziek vertolken van over de hele wereld.

Speellijst

28 september Schouwburg Tilburg

5 oktober Stadsschouwburg Groningen

8 oktober Schouwburg Odeon Zwolle

11/12/13 oktober De Kleine Komedie Amsterdam

16 oktober Theater Orpheus Apeldoorn

17 oktober Leidse Schouwburg Leiden

23 oktober Wilminktheater Enschede

30 oktober Stadsschouwburg Nijmegen

2 november Philharmonie Haarlem

5 november Stadsschouwburg Utrecht

7 november TAQA Theater De Vest Alkmaar

10 november Stadstheater Zoetermeer

19 november Flint Amersfoort

24 november De Lawei Drachten

26 november Oude Luxor Rotterdam

27 november Zaantheater Zaandam

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade