Verklaring naar aanleiding van persbericht OM

Ik wist dat mijn zaak na 16 jaar niet gemakkelijk te bewijzen zou zijn. Sterker nog: het was juist een van de redenen dat ik in mijn in Trouw van 23 oktober de naam van mijn verkrachter niet genoemd heb. En ja, het is uiteraard frustrerend om voor leugenaar te worden uitgemaakt op de nationale televisie. Het is, zoals ik al in Trouw schreef ‘mijn woord tegen het zijne’. Dat geldt niet alleen voor mijn zaak, maar dat geldt voor de meeste mensen die zijn misbruikt. Het was destijds precies de reden waarom ik dat stuk geschreven heb. Een stuk dat ik niet alleen voor mezelf schreef, maar voor alle slachtoffers van seksueel geweld. Om inzichtelijk te maken dat er nog zoveel Weinsteins en Cosby’s rondlopen die wel ermee weg komen omdat zoveel slachtoffers niet naar voren durven te treden.

In mijn publicatie ging het mij niet specifiek om de heer van Dam, maar om dit soort hufters in het algemeen. Zijn naam was op geen enkele manier te traceren. Alleen al aan de Kurhaus-productie werkten meer dan vijftig mensen (waar van Dam overigens de leiding aan gaf). In de dagen na publicatie is zijn naam niet een keer genoemd, zelfs niet in het rioolputje van Twitter. Hij koos er zelf voor om bij Pauw te gaan zitten en om via zijn advocaat mij uit te nodigen tot het doen van aangifte tegen hem. Niet voor niets heeft het OM ook zijn aangifte van laster tegen mij naar de prullenbak verwezen. Zijn klachten bij de Raad voor de Journalistiek tegen Trouw en De Wereld Draait waren al verklaard.

Ik heb geen seconde spijt van mijn stuk in Trouw. Ik kan alleen maar hopen dat het andere slachtoffers zal helpen om het zwijgen te doorbreken. ‘De straf op zwijgen duurt levenslang,’ mailde iemand mij. Van die straf ben ik nu verlost.

    Jelle Brandt Corstius

    Written by

    Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
    Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
    Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade