Jenny B.
3 min readFeb 22

--

1. บทนำ

1. ความหมายนิยามคำศัพท์เฉพาะของบทความวิจัยนี้

2.1 มูเตลู ที่มาของคำว่า “มูเตลู” มาจากภาพยนตร์สยองขวัญสัญชาติอินโดนีเซีย ซึ่งมีชื่อเรื่องว่า มูเตลู ศึกไสยศาสตร์

1.1 การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ หมายถึง Creative Tourism คือการพัฒนาการท่องเที่ยวที่มุ่งเน้นความได้เปรียบด้วยการสร้างมูลค่า (Value Creation) ด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน บนพื้นฐานแห่งความเป็นไทย (Thainess) วิถีชีวิต ภูมิปัญญา ท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ ซึ่งเป็นต้นทุนการท่องเที่ยวที่ประเทศไทยเรามีอยู่แล้ว และไม่ว่าจะใช้มากเท่าไหร่ก็ไม่ทำให้ต้นทุนนี้หมดไป แต่กลับเป็นผลดีที่ได้ร่วมกันอนุรักษ์สิ่งเหล่านี้ไว้ ปัจจุบัน อพท. มีกิจกรรมท่องเที่ยว เชิงสร้างสรรค์ 13 กิจกรรม ในพื้นที่พิเศษทั้ง 6 พื้นที่ โดยกิจกรรมที่ถูกคัดเลือกนั้น มีความเหมาะสมที่จะนำมาพัฒนาเป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์อย่างแท้จริง เพราะสามารถสร้างความผูกพัน สร้างความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง ทั้งยังเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้แลกเปลี่ยน เรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม ได้มีประสบการณ์ตรงร่วมกับเจ้าของพื้นที่ผ่านการลงมือปฏิบัติ อันจะนำไปสู่ความชื่นชมและเข้าใจในจิตวิญญาณของพื้นที่ และในขณะเดียวกันก็ได้พัฒนาศักยภาพของตัวเองไปพร้อมกัน ทั้งนี้ เป้าหมายสำคัญของการดำเนินงานคือ ‘ความสุขที่แท้จริงของชุมชนบนการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน’ (องค์การบริหาร การพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน), ม.ป.ป.)

1.2 ความหมายของเทศกาลแห่งความรักหรือเทศกาล Valentine และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

6. บทสรุป

--

--

More from Jenny B.