Intressant. Hur går det för dina barn?
Alex Schenkman
1

Det går kanon! Det bästa måttet för mig är att de vill gå dit även på helgerna, fast att skolan såklart är stängd! Det styrker denna tanke:

“Productive learning is where the process engenders and reinforces wanting to learn more. Absent wanting to learn, the learning context is unproductive.” — Seymour Sarason

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.