Första svenska barnen i en demokratisk skola?

Zoe och Sasha de Pedro Jensen

Historiker spara denna bild! Detta kan mycket väl vara världens första två svenska barn att börja i en demokratisk skola. Eller så har det gått en bunt redan i den demokratiska skola som finns i Roskilde. I vilket fall gav Zoe första dagen 9 av 10 möjliga poäng. Sasha kom hem och sjöng en improviserad låt “I love Brooklyn Free School”. Vi får hoppas att det håller i sig. Annars har de ju åtminstone möjlighet att påverka sin situation via skolans demokratiska processer.

Hur fungerar en demokratisk skola?

I videon ovan kan man se bilder från Skandinaviens enda demokratiska skola, den i Roskilde, Danmark. Journalisten är lite muppig men man får ändå en rätt bra insikt i hur skolan fungerar.

I kort kan man säga att detta gäller på demokratiska skolor:

  • Alla viktiga beslut fattas i möten där barn och vuxna har en röst per person.
  • Alla lektioner är frivilliga.
  • Inga läxor, prov eller betyg ges.
  • Rättvisa skippas av en jurudisk kommitté som består av barn och vuxna.

Världens äldsta fungerande demokratiska skola finns i England. Den heter Summerhill och grundades 1921.

I USA följer demokratiska skolor ofta Sudbury-modellen. I Sudbury-skolor kommer man och går som man vill, även om skollagar ofta stipulerar att man måste närvara minst 5 timmar om dagen. Alla lektioner initieras på elevernas förfrågan. Barn delas inte upp efter ålder. Personal anställs och sparkas i demokratiska möten. Till och med rektorn kan få gå om hen är opopulär. Det finns ett 50-tal Sudbury-inspirerade skolor runt om i världen.

Fungerar demokratiska skolor? Vad är tanken? Måste man verkligen inte tvinga barn att lära sig saker? Kan unga människor fatta avgörande beslut i grupp? Är demokrati flum? Följ denna blogg så ska ni få svar på de frågorna.

Dessutom får ni veta hur det går för Zoe och Sasha, världens två första svenska barn att gå i en demokratiska skola. Förhoppningsvis kan några av posterna vara ur deras perspektiv.

Hej!

Jens Peter

Jens Peter de Pedro

Written by

Styrelsemedlem i Tankesmedjan Tillit. Medgrundare av Codie, ett företag med syfte att lära barn programmering. Speldesigner. Rappare. Barnboksföfattare. Farsa.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade