(c) INC.COM

Maksimér din økonomi

I de seneste 19 år, har jeg rådgivet mennesker om deres økonomi. Både når det gælder besparelser på forsikringer og når det handler om dækning ved sygdom og ved dødsfald — altså livsforsikringer. Mange ved ikke, at den billigste måde at forsikre liv og helbred på, er via den arbejdsgiverbetalte pensionsordning. Ordninger som ofte kan forhøjes, hvilket sparer udgiften til private — og dyrere — dækninger ved siden af. Vidste du det?

Det er blot at komme igang med at finde besparelserne, der optimerer økonomien, både i forhold til forsikringer, når det gælder skat og lån og kreditter — og al anden daglig økonomi. Der er nok at tage fat på.

Formue- og seniorrådgivning har jeg arbejdet en del med — dvs. hvordan får du mest ud af dine penge nu og her, og hvordan maksimerer du dine udbetalinger senere (når du skal på pension) ?

Det handler (helt enkelt) om, at timingen af dine pensionsudbetalinger skal tilpasses, så du ikke bliver brandbeskattet som pensionist, og således at du bedst muligt tilpasser efter folkepension, ATP mv.

Fornylig bad et ægtepar (som jeg nedenfor kalder Jens og Jensine Hansen) om et overblik over seniorlivet, med det skattesystem vi kender nu og fremover.Der er tale om to mennesker med en fornuftig friværdi (hus, sommerhus) og en mindre beholdning af aktier og dyr kunst. Deres pensionsordninger er rimelige, men ikke “prangende” store. Som du kan se af nedenstående, er der tale om en husstand, der umiddelbart får udbetalt ca. 450.000 årligt efter skat, hvilket jo er ganske pænt, set i lyset af deres nuværende husstandsindkomst før skat, på 1 mio. :

Pensionsudbetalinger FØR optimeringsgevinst

Men se så hvad der sker, hvis vi vælger at udskyde Jens og Jensines pensionsudbetalinger lidt, forlænger andre, og udskyder folkepensionen i en periode(og istedet lever af frie midler i fire-fem år)?

Pensionsudbetalinger EFTER optimering

Voila! En nettogevinst på godt 1 million gode, danske kroner over perioden.

Dette udelukkende ved at bruge frie, allerede beskattede midler (kontanter, værdipapirer, friværdi etc.) først, og vente med pensionsudbetalingerne til det er nødvendigt.

Ønsker du at få overblik over din/Jeres økonomi nu og i fremtiden — så kontakt mig til en uforpligtende snak på 60 12 57 06. Eller mail jesper@pensionsguru.dk

(Jeg kan ikke love dig, at jeg finder en million kroner — men mindre kan vel også gøre det ?)

Ha’ en forrygende dag!


/Jesper.

  Jesper Dahl Jeppesen

  Written by

  Writing tips on personal finance & pensions. I give you financial freedom. On Twitter I’m @jesperdahl. Cell: +45 60 12 57 06 - http://pensionsguru.dk

  Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
  Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
  Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade