Borsa İstanbul’da Blockchain dönemi başlıyor

Borsa İstanbul Türkiye’deki finans kurumları arasında kullanılmak üzere ilk Blockchain projesini hayata geçirdi.

Borsa İstanbul resmi sitesindeki açıklamada Borsa İstanbul, Takas İstanbul ve Merkezi Kayıt İstanbul’un elektronik başvuruya ait müşteri veri tabanında yer alan bilgilerin senkronize edildiği ifade edildi.

“Müşterini Tanı” (Know Your Customer — KYC) konsepti ile hazırlanan projede belirtilen veri tabanına yeni müşteri bilgisi eklenmesi, mevcut bilgilerin değiştirilmesi ve doküman yönetimi Blockchain ağı üzerinden gerçekleştirilecek. Böylece veri tabanına bilgi girişindeki olası hataların önüne geçilerek hızlı, güvenilir ve şeffaf bir platformun oluşması sağlandı.

Güvenlik altyapısı olarak Blockchain zinciri kullanılan uygulamanın teknik altyapısı, yüksek sayıda işlem gerçekleştirebilmekte olup gerektiğinde diğer projelerde de kullanılabilecek.

Kaynak: Borsa İstanbul

Like what you read? Give Jet Istanbul a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.