ขั้นตอนการเตรียมตัวการเทรดที่ Cash2Coins

Procedure to Trade on Cash2Coins

ท่านสามารถเทรด JFIN ได้บน Cash2Coins ตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ในการทำการเทรดดังกล่าว ท่านต้องลงทะเบียนเปิดบัญชีกับ Cash2Coins และทำการโอน JFIN จาก TDAX ไปยังบัญชีท่านที่ Cash2Coins ก่อนโดยมีขั้นตอนดังนี้

  1. ขั้นตอนการใช้งาน Cash2Coins ทั้งหมด
Like what you read? Give JFIN Coin a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.