ວຽກບ້ານ

ສະຫຼຸບບົດຮຽນທີ່ກ່ຽວກັບ Microsoft word

— Microsoft Word ແມ່ນຫຍັງ ?

ຕອບ : Microsoft Word ແມ່ນໂປຣແກຣມປະເພດ Word Processor ທີ່ໃຊ້ສຳລັບການພີມບົດລາຍງານ,ພີມຈົດໝາຍ,ພິມເອກະສານຫຼືຈະໃຊ້ພີມ Story ກໍ່ໄດ້ .

ນອກຈາກນັ້ນຍັງສາມາດ

  • ໃສ່ຕາຕະລາງແລະບວກເລກໄດ້.
  • ປັບປ່ຽນຮູບແບບຂະຫນາດຕົວອັກສອນ.
  • ເອົາຮູບໃສ່ໃນເອກະສານ.
  • ມີຕົວຊ່ວຍຄົ້ນຫາຄຳແລະປ່ຽນຄຳຜິດເປັນຄຳຖຶກ.

1 . ຂັ້ນຕອນໃນການຂຽນເອກະສານແມ່ນ click ເຂົ້າ File ຈາກນັ້ນກໍເຂົ້າ New ແລ້ວມັນຈະເປັນເອກະສານສີຂາວໃຫ້ ແລ້ວກໍເຂົ້າໄປທີ່ Home ມັນຈະມີການປັບຕົວໜັງສືເຊິງມີ B I U ເຊິ່ງ B ແມ່ນ Bold ຫຼື ເຮົາຈະໃຊ້ ( ctrl+B ) ມັນຈະເຮັດໃຫ້ຕົວໜັງສືໜາ , I ແມ່ນ Italic ( ctrl+I )ເຮັດໃຫ້ຕົວໜັງສືອຽງ , U ແມ່ນ Underline ( Ctrl+U )ຂີດກ້ອງໃຫ້ຕົວໜັງສື , ຈາກນັ້ນຢາກສ້າງໃຫ້ຕົວເລກລຽນເປັນລຳດັບກັນແມ່ນ Click ເຂົ້າ Numbering , ການຂຽນແຕ່ຊ້າຍຫາຂວາແມ່ນ ( Ctrl+L ) , ຢູ່ທາງກາງແມ່ນ ( Ctrl+E ) , ແຕ່ຂວາຫາຊ້າຍແມ່ນ ( Ctrl+R ) .

2. ຖ້າເຮົາຢາກພີມລາວມັນຈະມີ 3 front ແມ່ນ Dokchampa , saysettha OT ແລະ Phetsarath OT ນອກຈາກນັ້ນເຮົາຍັງສາມາດປ່ຽນສີສັນໃຫ້ຕົວໜັງສືໄດ້ອີກ.

3. ຖ້າຫາກວ່າຢາກສ້າງຕາຕະລາງແມ່ນເຂົ້າໄປ Insert ແລ້ວເຂົ້າໄປໃນ Table ເລືອກເອົາວ່າເຮົາຕ້ອງການຈັກຖັນຫຼືຈັກແຖວ,ສາມາດເອົາຮູບເຂົ້າໄດ້ໂດຍ Click ເຂົ້າ Picture ແລ້ວເລືອກຮູບຢູ່ File ທີ່ຕ້ອງການຈະໃສ່.

4. ຖ້າຢາກປັບໜ້າເຈ້ຍ,ຂະໜາດຫຼືຢາກເຮັດເປັນລວງຕັ້ງ,ລວງນອນ ແມ່ນເຂົ້າໄປທີ່ Page Layout ຈາກນັ້ນ click ເຂົ້າ Margins , Orientation , Size , Columns .

5. ວິທີບັນທຶກແມ່ນ Click ເຂົ້າ Save ທີ່ຢູ່ດ້ານເທິງຫຼືກົດ ( Crtl+S )ແລ້ວສ້າງຊື່ແລະ Click ເຂົ້າ ໂຟຣເດີ້ ທີ່ຕົນເອງຕ້ອງການບັນທຶກໃສ່, ຈາກນັ້ນກໍສຳເລັດ .

ຄວາມສາມາດຂອງ Microsoft Word ຍັງມີອີກຫຼາຍຢ່າງນີ້ເປັນພຽງສ່ວນໜຶ່ງເທົ່ານັ້ນ , Microsoft Word ມັນຊ່ວຍໃຫ້ເຮົາສະດວກການຂຽນບົດຕ່າງໆໄດ້ຫຼາຍຂື້ນ .

ຂອບໃຈ.

MS.Amonelad Theppangna

From : G3

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Jijy Theppangna’s story.