คำปู่สอน๐๘

ถ่ายทอดโดย หลวงพ่อวัดท่าซุง (พระมหาวีระ ถาวโร)

เวลานั้นองค์สมเด็จพระทศพลเสด็จมาพอดีทรงประทับยืนอยู่เหนือศรีษะด้านหน้ามีแสงสว่างมาก แล้วท่านก็ตรัส ท่านบอกว่า

คุณคนที่ปฏิบัติอยู่แล้วทั้งหมดนี้กำลังใหญ่ คือเข้าถึงพระนิพพานทุกคน แต่ทว่าเพื่อความไม่ประมาทให้เขาทำอย่างนี้

วันหนึ่งจะใช้เวลาไหนก็ได้ เวลาที่ใจสบาย ถ้าเวลาอื่นมันติดงานมากก็เอาเวลานอนก่อนจะหลับ หรือเวลาตื่นใหม่ๆใจสบาย เอาจิตจับนึกถึงท่าน

ถ้าบุคคลที่ไม่ได้ทิพจักขุญาณก็นึกภาพเอาเองกำหนดภาพพระพุทธเจ้า หรือพระพุทธรูปองค์ใดองค์หนึ่งให้เป็นประกาย บังคับจิตให้เห็นเป็นสีเหลือง หรือสีแก้วใสก็ได้ ทำอยู่อย่างนี้ไม่กี่วันหรอกเดี๋ยวก็เป็น ทำให้จิตมันเป็นญาณ

ถ้านึกถึงเมื่อไหร่ก็เห็นพระพุทธเจ้าเป็นสีแก้วทุกวัน วันหนึ่งใช้เวลา 2-3นาทีก็ไม่เป็นไร ฉันไม่ได้จำกัดเวลานาน หรือเวลาเร็ว

ถ้าเขาทำอย่างนี้ได้ทุกวันและทรงอารมณ์ตามที่บอกไว้ คือ
๑.นึกถึงความตายไว้
๒.เคารพในพระรัตนตรัย
๓.ทรงศีล๕บริสุทธิ์
๔.จิตหวังพระนิพพานอย่างเดียว

ท่านบอกว่าก่อนอายุไขอีก ๗วัน ท่านกำหนดให้เลยนะว่าต้องตายแน่นอนอยู่ไม่ได้ ตอนนั้นกระแสจิตของเขาจะเห็นภาพพระพุทธเจ้า ,พระอรหันต์ ,เทวดา ,พรหม แพรวพราวในอากาศเต็มไปทั่วจักรวาล

หลังจากนั้นไปเมื่อกำลังใจของตนจะพ้นกำหนดในการทรงสังขาร สมเด็จพระพิชิตมารบอกว่าจะเข้าถึงอรหัตผลทันที