nishtimann
Nov 6, 2016 · 4 min read
  1. Daha önce Türkiye’deki faili olduğu belirtilen hiçbir bombalı saldırıyı üstlenmeyen IŞİD neden bu saldırıyı hem de alışılandan çok hızlı bir şekilde olayın gecesinde Amaq üzerinden üstlendi? Zira IŞİD bundan önceki Suruç,Ankara,İstanbul AHL,Gaziantep saldırılarını üstlenmedi ayrıca dünya genelindeki saldırıları da aynı gün içinde üstlenmedi.
  2. Daha önce Kürt illerinde eylem yapmamış olan TAK neden bu saldırıyı yaptı/üstlendi ? ve neden üstlenme açıklaması için özellikle HDP’nin meclis çalışmalarına katılmayacağını açıkladığı ve SDF’nin Raqqa operasyonunu ilan ettiği günü seçti?
  3. Valilik açıklaması ve TAK üstlenmesinden sonra neden hala IŞİD hesapları Telegram üzerinden eylemi kendilerinin gerçekleştirdiğini söyleyerek tarafları suçlamak konusunda bu kadar ısrarcı?
  • Bombalamanın olduğu gün, görgü tanıkları Bomba yüklü minibüsün taksi ile çarpıştığı ve sonrasında taksicinin farketmesi ile içindeki bombacının minibüsü patlattığını anlattı. TAK açıklamasında “fedai eylemi” olduğu belirtilip failin adı verilerek öldüğü söyleniyor, IŞİD kaynakları ise üstlenme mesajında ve sonrasında park halindeki aracın uzaktan kumanda ile patlatıldığı ve kayıplarının olmadığı belirtiyor. Görgü tanıklarının ifadelerine rağmen Amaq’ın üstlenme metninde bile park halinde dediğine göre farklı bir araçtan bahsediyor olabilir mi?
  • Valilik telsiz konuşmalarını dinleyip eylemin failinin kod adını dahi birkaç saat içinde tespit edebildiğine göre muhtemelen eğer olayda 2. araç varsa bunu da hemen olay sonrası farkedip kasıtlı olarak “PKK üstlendi” açıklamasını yaymış olabilir mi? Bunu gören IŞİD daha önce hiç yapmadığı şekilde ve dünyadaki tüm eylemlerinden daha hızlı üstlenmiş olabilir mi? Ertesi gün Valilik eylemi gerçekleştiren militanın kod adını dahi verince bunun kanıtlayacağını anlayan PKK, IŞİD ile aynı tarafa düşmemek adına alelacele TAK üzerinden üstlenmiş olabilir mi? (Normalde TAK eylemlerinde TAK sitesinde yayınlandıktan sonra haber yapan ANF, bugün daha sitede yayınlanmadan aceleyle haberi geçtiği için belki hacklenme karmaşası ortaya atılmış olabilir)

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade