jinkai

jinkai

80后,一个想当画家、哲学家、科学家、摄影师、历史学家、心理学家、记者、作家、音乐家、艺术家、导演、游戏设计师、旅行者、演讲家、设计师、教师、漫画家的码农。