วิธีสร้าง Github repo ใหม่โดยไม่ต้องผ่านหน้าเว็บ

หลายๆครั้งที่ผมต้องการสร้าง repository ใหม่บน github แล้ว push ขึ้น ก็จะต้องมานั่งทำผ่านหน้าเว็บ สลับกับ terminal ซึ่งมันก็ไม่ผิดเสียทีเดียว แต่ ตอนนี้ Github มี API สามารถสร้าง repo เปล่าๆ ได้ผ่านทาง CLI วิธีทำก็ง่ายมากครับ

อันแรกให้ cd ไปยัง directory ของ โปรเจคที่เราต้องการก่อนครับ

จากนั้นให้ใช้คำสั่ง curl post ไปที่ API ของ Github

curl -u "$USERNAME" https://api.github.com/user/repos -d '{"name":"$REPO_NAME","description":"my description"}'

*field description ไม่ใส่ก็ได้นะครับ

หลังจากนั้น ก็จะมี prompt ให้ใส่ password เราก็จัดการใส่ password ของ Github ให้เรียนร้อย

ถ้าถูกต้อง ก็จะได้ response กลับมาว่า เสร็จเรียบร้อยแล้ว

หลังจากนั้น ก็ให้ทำการ add origin จากโดยอ้างอิงจาก repo ที่เราเพิ่งสร้างไปครับ

git remote add origin https://github.com/$USERNAME/$REPO_NAME.git

จากนั้น ก็ทำการ commit แล้ว push ขึ้น ได้เลยย

*หมายเหตุ ให้แก้ $USERNAME กับ $REPO_NAME ให้ตรงกับของตัวเองด้วยนะครับ

REF:

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.