รู้หรือไม่ว่า Ai ใช้ทางการแพทย์อย่างไรบ้าง ?

Jirapong Wonginchan
Jan 22 · 1 min read

ทุกคนคงทราบกันแล้วว่า AI Chatbot มีบทบาทต่อด้าน E-Commerce มากขนาดไหน แต่ผมมั่นใจว่าพวกเราหลายคนไม่ทราบเลยว่า เจ้า AI ถูกใช้อย่างไรบ้างกับทางการแพทย์ วันนี้เราจะมาพูดถึงสิ่งนี้กันนะครับ

การวินิจฉัยโรค
การนำ Machine Learning, Deep Learning เข้ามามีบทบาทในการวินิจฉัยโรคทำให้สามารถวินิจฉัยโรค ได้อย่างแม่นยำมีประสิทธิภาพมากขึ้น รายงานการทดสอบแข่งขันการวินิจฉัยโรคมะเร็งผิวหนัง ระหว่าง AI กับผู้เชียวชาญเฉพาะทาง โดย AI สามารถวินิจฉัยโรคมะเร็งผิวหนังจากรูปภาพของผู้ป่วยโรคมะเร็งชนิดต่างๆและได้รับการฝึกฝนจากผู้เชี่ยวชาญจนมีความแม่นยำในการวินิจฉัยถึง95% ส่วนทางด้านผู้เชี่ยวชาญทำการวินิจฉัยในกรณีเดียวกันนี้แม่นยำเพียง 87% เป็นต้น

การให้คำแนะนำและให้ความรู้แก่ผู้ป่วย
การมี Big Data Analytics, Chatbot เป็นการเพิ่มศักยภาพในการวางแผนการรักษา ดูแลและให้คำปรึกษาสำหรับผู้ป่วยให้เหมาะสมแต่ละคน โดยการใช้ Smart Phone เป็นเครื่องมือช่วยรวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์ เช่น ประวัติการรักษา การบริโภคอาหาร กิจกรรมประจำวัน เป็นต้นและให้ข้อมูลได้ถูกต้องและรวดเร็ว ยกตัวอย่างเช่น Virtual Nurse เป็นโปรแกรม AI เพื่อเพิ่มช่องทางสื่อสารระหว่างผู้ป่วยกับผู้ให้บริการ เฝ้าระวังอาการป่วย ให้คำปรึกษา ติดตามอาการ และแจ้งเตือนแบบ Realtime เป็นต้น

การผลิตยา
นักวิจัยจากคณะเภสัชศาสตร์จาก University of North Carolina at Chapel Hill Eshelman ได้พัฒนาโปรแกรม AI ที่สามารถสอนให้ออกแบบโมเลกุลยาชนิดใหม่ได้ ความก้าวหน้าดังกล่าวจะเป็นการช่วยให้การคิดค้นยาชนิดใหม่ๆได้รวดเร็วยิ่งขึ้น เป็นต้น

Image Analysis
การทำ MRI, CT Scan, X-rays, Ultra Sound หรือการใช้อุปกรณ์ที่มีผลต่อผู้ป่วยโดยตรง นำมาวิเคราะห์อาการป่วย หรือมาหาสาเหตุของโรคต่างๆ ซึ่ง AI จะมีบทบาทในส่วนการทำงานด้านนี้ได้เป็นอย่างดีเนื่องจากการนำเอาข้อมูลต่างๆในอดีต ถ้ามีข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำและมากพอก็ทำให้ AI สามารถวิเคราะห์ได้ถูกต้องแม่นยำมากขึ้น รวมถึงการรักษาผู้ป่วยในพื้นที่ห่างไกล ในระบบ Telemedicine ผู้ป่วยสามารถถ่ายภาพโดยใช้ Smart Phone ในบริเวณที่ต้องการรักษาซึ่ง AI สามารถวิเคราะห์และให้คำแนะนำในการรักษาเบื้องต้นได้ เป็นต้น

หวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์ต่อคนที่สนใจไม่มากก็น้อยนะครับ

ที่มา https://blog.ourgreenfish.com/

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store