เหมือนgradle databaseเปลี่ยนแล้วอ่ะครับ(หรือผมเข้าใจผิด) เป็น firebase-client-android แทน
Ayuwat Keratimanoch
1

ข้อมูลพื้นฐานที่ได้จากการ Authentication เช่น UID และ Email จะอยู่ที่เมนู Auth และจะไม่ได้แสดงในเมนู Database ใน Firebase Console นะครับ

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.