พี่ตี๋ครับ ผมอยากทราบว่า ส่วนของ api ที่ทำเรื่อง push notification สามารถยิงไป set delivery date…
S.Songklod IToon
1

ตอนนี้การตั้งค่า delivery date ทำได้เฉพาะที่ Firebase Console เท่านั้นครับ หากไม่เช่นนั้นคงต้องหา Cron สักตัวมาทำตั้งเวลาเอาครับ

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.