รบกวนสอบถามเกี่ยวกับ รูปแบบวันเวลาของ firebase คือจะบันทึกวันเวลาลงฐานข้อมูลอย่างไร…
วัฒนพร ร่วมสุข
1

บันทึกเวลาเป็น TimeStamp โดย Firebase มีคำสั่งให้ดึงค่านี้จาก Server ได้ ซึ่งฝั่งเว็บจะใช้ firebase.database.ServerValue.TIMESTAMP ครับ https://firebase.google.com/docs/reference/js/firebase.database.ServerValue

Like what you read? Give 🔥Jirawatee a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.