มีวิธีนับ count child แบบไม่ต้องดึง data มาไหมครับ
sabuydee August
1

มี 2 วิธีครับ

  1. Manual คือสร้าง object ออกมาอีกตัวเพื่อไว้เก็บตัวเลขที่ write และ delete จากนั้นเราก็จะไม่ต้องดึงข้อมูลทั้งหมดมานับละ
  2. Auto คือใช้ Cloud Functions เข้ามาช่วยนับให้ดูตัวอย่างจาก https://github.com/firebase/functions-samples/tree/master/child-count
One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.