ทดสอบแล้ว Import ได้แต่เหมือนจะไม่เข้าไปทำงานในส่วนของ Firebase เลยค่ะ ตอนนี้เลย Migrate…
taohuh
1

เปลี่ยน server key เป็นของโปรเจคเราเองหรือยังครับ

Like what you read? Give 🔥Jirawatee a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.