เรียกได้ว่าเป็น Doc ภาษาไทยได้เลยครับ เหมาะสำหรับคนที่ภูมิต้านทานด้านภาษาอังกฤษต่ำแบบผมยิ่งนัก…
Oat Anirut
11

โอ๊ตก็ชมเกินไป กินไรดีครับ 555

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.