รบกวนสอบถามค่ะพี่ โดยปกติแล้ว ถ้าพัฒนาแอปขึ้นบนเพลย์สโตร์และใช้ Firebase Notification กับ Google…
taohuh
1

Firebase Notifications และ Google Analytics เป็นบริการที่ไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับ

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.