ดราม่าโหมดถ่ายรูป

ดราม่ากันบ่อยนะ เรื่องโหมดถ่ายภาพเนี่ย

จริงๆ ทั้งโหมดกึ่งอัตโนมัติ (A, S) และโหมดปรับเอง (M) ล้วนล็อค 2 ค่า และปรับอัตโนมัติ 1 ค่าทั้งนั้น

  1. โหมด A (Av) ล็อคค่ารูรับแสง และค่า Ev ปล่อยค่าความเร็วอัตโนมัติ
  2. โหมด S (Tv) ล็อคค่าความเร็วชัตเตอร์ และค่า Ev ปล่อยค่ารูรับแสงอัตโนมัติ
  3. โหมด M ล็อคค่าความเร็วชัตเตอร์ และค่ารูรับแสง ปล่อยค่า Ev อัตโนมัติ

กล่าวคือโหมดกึ่งอัตโนมัติ และโหมดปรับเอง จุดต่างจริงๆ ของมันอยู่ที่วิธีการชดเชยแสงนั่นแหละ ซึ่งถ้าผู้ใช้เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างค่ารูรับแสง, ค่าความเร็วชัตเตอร์, และค่า ISO แล้วนั้นจะใช้โหมดอะไรมันก็ไม่ต่างกัน ขึ้นกับความถนัด

ในขณะที่มือใหม่หลายคนไปเอาความเชื่อผิดๆ ว่าจะเทพต้องโหมด M มาใช้ และดันทุรังใช้โหมด M โดยไม่ที่เข้าใจความสัมพันธ์ข้างต้น มักจะได้ภาพแย่ๆออกมา สว่างจนทั้งภาพขาวไปหมด หรือมืดจนทั้งภาพดำไปหมด หรืออะไรก็เถอะ

โหมดกึ่งอัตโนมัติเข้ามาช่วยชีวิตตรงนี้ เพราะถ้าสังเกตุดีๆจะพบว่าโหมดกึ่งอัตโนมัติจะไม่ยอมให้เรากดชัตเตอร์ถ้ามันคำนวนค่าออกมาแล้วไม่เข้าท่าในระดับหนึ่ง (เช่นที่รูรับแสงเท่านี้ ลดความเร็วชัตเตอร์สุดๆแล้วก็ยังไม่ได้ค่า Ev พอดีกับที่ตั้งไว้) ในขณะที่โหมด M มันจะปล่อยผ่านให้กดชัตเตอร์ได้ไม่ว่างจะคำนวนออกมาได้อย่างไรก็ตาม

ถ่ายภาพให้สวย ไม่จำเป็นต้องใช้โหมด M แต่ควรใช้โหมดที่ถนัด

ส่วนตัวผมใช้โหมด M บ่อยสุด รองลงมาก็ A และแทบไม่เคยแตะเลยคือ S

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.