Polednice — ukázka z knihy

Dvě kapitoly z detektivky Polednice.

Kapitola 28

Na Východní sídliště přijela trolejbusem. Měl otevřená všechna okna, i to střešní. Moc to nepomáhalo. Eva si uvědomila, že kadeřník, který jí na hlavu instaloval tu příšernost, ji sice před pocením varoval, ale vůbec se nezmínil, jak děsně to bude svědit.

Kapitola 29

Marta ztuhne hrůzou. Musela usnout u televize, jenže teď ji něco vzbudilo. Zmateně se posadí, prsty zaryje do pohovky.

Spisovatel, autor detektivních příběhů Na kopci, Promlčení, Polednice. www.jiribrezina.cz

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store