linda linda

どぶねずみ do bu ne zu mi

みたいに.mi ta i ni

うつくしくu tsu ku shi ku

なりたい na ri ta i

しゃしんには sha shi nn ni ha

うつらない u tsu ra na i

うつくしさ u tsu ku shi sa

があるから ga aru ka ra