Tietoisku alustataloudesta

Jukka Huhtamäki
Oct 5, 2017 · 2 min read

Julkaistu DEEVA-hankkeen Tutkimustietoa käyttöön -tietoiskuna #21 (27.9.2017).

Alustatalouden ytimessä on ajatus yrityksestä jonka tarjoaman alustan varaan muut toimijat voivat tuottaa täydentäviä tuotteita ja siten luoda lisäarvoa sekä omille asiakkailleen että alustan tarjoavalle yritykselle. API-talous on eräänlainen alustatalouden kevytversio. Ohjelmointirajapinta (engl. Application Programming Interface, API) on yleisnimi ohjelmiston komponenttien välisen vuoropuhelun mahdollistamiselle. Tässä yhteydessä API kuitenkin viittaa erityisesti verkossa tarjolla oleviin koneluettaviin palveluihin, rajapintoihin, joiden avulla kehittäjät voivat esimerkiksi lukea dataa palvelusta A, jalostaa sitä ja jaella eteenpäin oman palvelun kautta. Sosiaalisen median analytiikka on hyvä esimerkki tästä toimintatavasta.

API-talous esittelee mielenkiintoisen mahdollisuuden yksinkertaisista palveluista muodostuvan API-ekosysteemin analyysiin. Kattavaa dataa ekosysteemin toiminnasta kertyy vain harvalle toimijalle, mutta avoimesti saatavilla olevaa dataa on myös saatavilla. Evans ja Basole (2015) osoittivat miten yksittäisten API-palvelujen yhteiskäytöstä voidaan tuottaa verkostomalli jonka avulla voidaan analysoida yritysten välisiä strategiaeroja. Amazonin tarjooma on ylivertainen esimerkiksi kaupan alalla.

Huhtamäki ja muut (2016) ovat laatineet API-talouden maailmankartan, joka näyttää Piilaakson valta-aseman. Näin siitä huolimatta, että digitaalisessa taloudessa uusia palveluja on periaatteellisella tasolla mahdollista kehittää ja julkaista missä tahansa. Pankkialan PSD2-maksupalveludirektiivi ja EU:n GDPR-tietosuoja-asetus muuttavat API-talouden pelisääntöjä ja korostaa Eurooppaa markkinapaikkana. Onko tässä suomalaisten toimijoiden mahdollisuus siirtyä keskeisempään asemaan API-taloudessa? Lisälukemista

Evans, P. C., & Basole, R. C. (2015, September 2). Decoding the API Economy with Visual Analytics. The Center for Global Enterprise. Saatavilla: https://thecge.net/decoding-the-api-economy-with-visual-analytics/#_ftnref3

Huhtamäki, J., Basole, R., Still, K., Russell, M., & Seppänen, M. (2017). Visualizing the Geography of Platform Boundary Resources: The Case of the Global API Ecosystem. In Proceedings of the Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS), January 4–7, 2017, Big Island, Hawaii, USA. Saatavilla: https://doi.org/10125/41804

Still, K., Seppänen, M., Seppälä, T., Suominen, A., Valkokari, K., & Korhonen, H. (2017). Alustatalous on vuorovaikutustaloutta (ETLA Muistio №61). ETLA. Saatavilla: http://pub.etla.fi/ETLA-Muistio-Brief-61.pdf

Jukka Huhtamäki

Written by

Researcher at @tampereunitech and @ien_stanford. #weakties #mindtrek #verkostoanalyysi #avoindata #datascience #okffi #openfinland #opendatatre

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade