تابلوهای تبلیغاتی شامل انواع مختلف تابلو برجسته، تابلو چلنیوم، کامپوزیت، فلکسی، پلکسی و …می شود یکی از انواع جدید تر این تابلوها که تاثیرگذاری فوق العاده ای دارد، تلویزیون شهری است. تلویزیون شهری یا Large LED Display از انواع نمایشگر های ال ای دی است که به صورت آنلاین و آفلاین قابلیت نمایش هرگونه عکس و فیلم را دارا می باشد. این نوع تلویزیون ها از ماژول هایی ضد آب و مقاوم در برابر اشعه ماوراء بنفش تولید می شوند. این محصول با 16 میلیون رنگ با تراکم و رزولوشن های متفاوت در دسترس است.

انواع تلویزیون های شهری

 • RGB :

در این حالت هر پیکسل از ماژول شامل یک LED قرمز، یک LED سبز و یک LED آبی است.

 • 2RGB :

در این حالت با جایگذاری یک ال ای دی به رنگ قرمز و سبز و آبی هر پیکسل شامل دو رنگ است .

عوامل موثر بر کیفیت صفحه نمایش این تلویزیون ها

دات پیچ : منظور از این مورد فاصله مرکز دات تا مرکز پیچ است. تراکم دات پیچ در کیفیت تلویزیون تاثیر

گذار است. اما ازدیاد دات کیفیت آن را کاهش خواهد داد. برای کیفیت بیشتر بهتر است میزان دات پیچ کمتر و تراکم پیکسل بیشتر شود.

رزولوشن تصویر : رزولوشن تعداد پیکسل های نمایشگر است، هر چه میزان پیکسل ها بیشتر شود، رزولوشن افزایش یافته و به این ترتیب کیفیت و وضوح تصویر نیز افزایش خواهد یافت.

شدت نور : نوع ال ای دی های بکار رفته در کیفیت تصویر تاثیرگذار است از همین روی هرچه LED های بکار رفته کیفیت کیفیت بالاتری داشته باشند نوردهی بهتری خواهد بود.

زاویه دید : زاویه تابلو در این مورد بسیار حائز اهمیت است و باید در مکانی نصب گردد که از هر جهت دید کافی را ایجاد نماید.

شرایط لازم برای نصب

 • اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد و شهرداری
 • پیروی از ضوابط و مقررات شرکتها ، کانون ها و موسسات

مزایا ی تلویزیون شهری

 • ساپورت انواع رنگ ها (تلویزیون های شهری فول کالر هستند)
 • بازدهی بالا
 • حداقل مصرف انرژی
 • نمایش تصاویر با کیفیت بالا
 • مقاومت در برابر شرایط محیطی
 • مقاوم در برابر بارندگی و نفوذ آب
 • تنوع در سایز
 • نمایش تصاویر شفاف با کیفیت بالا
 • زاویه دید کامل

کارکرد تلویزیون شهری

 • تبلیغات محیطی : جهت تبلیغات و معرفی کسب و کار و محصولات که در محیط هایی مانند معابر ، بزرگراه ها و میادین شهری نصب می شوند.
 • اطلاع رسانی : اطلاع رسانی یا نمایش اخبار و رویدادها مثل نمایش زمان برگزاری کنسرت ها، همایش ها، سمینارها و ..

منبع : تابلو سازی

golii jodyy

Written by

تابلو سازی را که می توان این رابطه را در زیباسازی شهرها و تبلیغات برای همه دید نباید از یاد برد. http://www.nikantnt.com/

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade