Joe Klemmer
Joe Klemmer

Joe Klemmer

Retired/disabled code cruncher, cigar smoker, Sumophile, and Formula 1 fan. I am Tifosi.