Sammen med flere gode kollegaer hos Computas har jeg jobbet for Elvia de siste årene. Her har vi hatt stor suksess ved bruk av Terraform fra Hashicorp, og har også utviklet en egen Terraform provider for å styre våre tjenester.

Terraform er et verktøy for å skrive Infrastructure as Code…

Joachim Halvorsen Seilen

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store