Perjantai 28. lokakuuta 2016

-Salin purkaminen. Tuolit & pöydät

-Kirjojen päällystäminen 8kpl

-ProBook softapäivitystä (MS Office2013)

Like what you read? Give Palvelujen käyttöönotto ja tuki a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.