Kohti inklusiivisempaa teknologia-alaa — monimuotoinen tiimi tekee parhaan tuotteen

Johannes Koski
Mar 31, 2019 · 6 min read
Image for post
Image for post

Suomen teknologia-ala hyötyisi henkilöstön monimuotoisuudesta. Minulla on 20 vuoden kokemus työstä erilaisten digitaalisten palveluiden sekä tietojärjestelmien ja videopelien kehityksestä. Olen nähnyt miten paljon hyvää siitä seuraa kun tiimeihin saadaan palkattua ihmisiä erilaisilta taustoilta. Sekä työyhteisöjen viihtyvyys että työn lopputulosten laatu paranee. Monimuotoinen tiimi on onnellisempi ja tekee aina paremman tuotteen.

Monimuotoinen tiimi on parempi

Diversiteetti, inklu… mikä?

Suomessa on pula koodareista

Koodaus mielletään miesten työksi

Image for post
Nuorisobarometri 2016

Diversiteetin tuomat mahdollisuudet yrityksille

Miten yritykset voivat rakentaa inklusiivisuutta?

Gender equality in practice — Malin Gustavsson / Ekvalita / Metaphora Consultancy

Inklusiivinen kielenkäyttö — matalimmalla roikkuva hedelmä piilee yhteisön huumorissa

Ableismi

Homofobia

Misogynia

Rasismi

Seksismi

Transfobia

Johannes Koski

Written by

Isä. Scifi-nörtti. Johtaja pelialalla. Ollut mukana perustamassa kiusaamisesta vapaata Safepoint-peliyhteisöä, Puolustajien tukiryhmää sekä Silakkaliikettä.

Johannes Koski

Written by

Isä. Scifi-nörtti. Johtaja pelialalla. Ollut mukana perustamassa kiusaamisesta vapaata Safepoint-peliyhteisöä, Puolustajien tukiryhmää sekä Silakkaliikettä.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch

Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore

Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store