Oikeus terapiaan kuuluu kaikille — Suomi tarvitsee terapiatakuun

Moni tuttavani on hiljattain kertonut minulle etteivät he voi parhaillaan henkisesti hyvin. Ja että ovat avun tarpeessa. On epätoivoa, itsetuhoisia ajatuksia, jatkuvaa ahdistusta ja vakavaa masennusta. Mutta samalla he ovat todenneet, ettei heillä ei ole varaa käydä terapiassa — edes Kela-tuen avulla. Terapia on yksinkertaisesti liian kallista monille.

Tyypillinen hinta yhdelle 45 minuutin käynnille yksityisellä psykoterapeutilla pääkaupunkiseudulla on 90 euroa. Tilanteesta riippuen suositeltu käyntitiheys terapiasuhteen aikana voi olla jotain väliltä 2–8 käyntiä kuukaudessa. Kohtalaisesti toimeentulevallekin ihmiselle on hyvin vaikeaa tai lähestulkoon mahdotonta löytää jopa 720 € ylimääräistä rahaa kuukaudessa. Puhumattakaan vähävaraisista kansalaisista, jotka eivät kuulu koulun tai työpaikan terveydenhuollon piiriin.

Työelämän muutokset asettavat erityisesti vaatimuksia työikäisten mielenterveydelle. Väestötutkimusten mukaan suomalaisten psyykkinen rasittuneisuus lisääntyy. Sairauspäivärahat masennuksen ja ahdistuneisuuden takia ovat voimakkaassa kasvussa. Joka neljäs sairauslomapäivä johtuu mielenterveyden ongelmista. Puolet työkyvyttömyyseläkkeistä on mielenterveysperusteisia ja osuus on kasvamassa. Itsemurhien määrä on vuonna 2016 kääntynyt nousuun pitkän myönteisen kehityksen jälkeen.
Lähde: Suomen mielenterveysseura

Olen itse käynyt omassa historiassani läpi henkisesti vaikeita jaksoja. Ja selvinnyt niistä saatuani nopeaa keskusteluapua sekä terapiaa työterveydenhuollosta. Nyt on mielestäni ensisijaisen tärkeää tehdä poliittista työtä ja yhteiskunnallisia päätöksiä sen eteen, että kaikki apua tarvitsevat nuoret ja aikuiset saavat tarvitsemaansa hoitoa ajoissa. Jos hoitoonpääsyä joutuu odottamaan esimerkiksi kuusi kuukautta, hoito tulee auttamatta liian myöhään. Tämä on kestämätön tilanne.

Joka toinen suomalainen kokee jossakin vaiheessa elämäänsä mielenterveyden häiriön, mutta vain puolet mielenterveyden häiriötä sairastavista saa tarvitsemaansa hoitoa. Ehdotettu lakimuutos perusterveydenhuoltoon sisältyvien mielenterveyspalvelujen terapiatakuusta takaa kaikille nopean pääsyn hoidolliseen psykoterapiaan tai muuhun psykososiaaliseen hoitoon ensimmäisen terveyskeskuskäynnin jälkeen. (Terapiatakuu kansalaisaloite)

Toimin itse Suomen Mielenterveysseuran vapaaehtoisena tukihenkilönä nuorten Sekasin-chat-palvelussa. Mielenterveystyö on yksi pääteemoistani poliittisena aktivistina. Suoran auttamistyön lisäksi aion tehdä poliittista työtä sen eteen että terapiatakuu otetaan käyttöön ja kaikki apua tarvitsevat saavat tukea ajoissa. Terapiatakuun käyttöönoton kiireellisyyttä ei voi täysin ymmärtää jos ei itse ymmärrä sitä surua, toivottomuutta ja avun tarvetta, jonka olen itse omakohtaisesti kokenut ja jonka olen myöhemmin oman mielenterveystyöni kautta kohdannut.

Terapiatakuu ei ole rahasta kiinni. Päinvastoin. On arvioitu että jokainen terapiatakuuseen sijoitettu euro maksaa itsensä takaisin kymmenkertaisesti. Toistan: kymmenkertaisesti. Ei siis ole mitään rahaan ja budjetointiin liittyviä perusteita olla ottamatta terapiatakuuta käyttöön niin pian kuin mahdollista.

Yhteiskunnan tuki kansalaisten henkiseen hyvinvointiin ei ole menoerä — se on investointi. Oikeus terapiaan kuuluu kaikille.

Näille vaaleille on annettu kevään aikana monta teemaa. Minulle on selvää että nämä ovat ennen kaikkea mielenterveysvaalit.

Käy allekirjoittamassa terapiatakuun kansalaisaloite ja tutustu Feministisen puolueen vaaliohjelmaan!

Suosittelen myös lämpimästi kouluttautumista Suomen Mielenterveysseuran vapaaehtoiseksi tukihenkilöksi.

Lisätietoa terapiatakuusta:

Perusterveydenhuoltoon sisältyy mielenterveyden häiriöiden soveltuva psykoterapia ja muu psykososiaalinen hoito. Terveydenhuollon ammattihenkilön on tehtävä hoidon tarpeen arviointi viimeistään kolmantena arkipäivänä siitä, kun potilas otti yhteyden terveyskeskukseen, jollei arviota ole voitu tehdä ensimmäisen yhteydenoton aikana. Perusterveydenhuollossa toteutettava mielenterveyden häiriön tarpeelliseksi todettu psykoterapia tai muu psykososiaalinen hoito on järjestettävä neljän viikon sisällä siitä, kun hoidon tarve on arvioitu jolleivät lääketieteelliset, hoidolliset tai muut vastaavat seikat muuta edellytä.

Lähde: Kansalaisaloite Terapiatakuu mielenterveyspalveluihin pääsyn nopeuttamiseksi

Mikäli koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevat henkilöt saisivat terapiatakuun myötä varhaista hoitoa perusterveydenhuollossa, arviolta 7500 henkilöä kuntoutuisi vuosittain etuuksien piiristä työelämään. Tämä tuottaisi noin 340 miljoonan vuosittaisen kustannussäästön, koska etuuksien käyttö vähenisi ja ansioverotulot kasvaisivat. Terapiatakuuseen sijoitettu euro merkitsee siten kokonaisuutena lähes kymmenen euron säästöä. Kokonaisuutena uudistus vähentäisi yhteiskunnallisia kustannuksia ja lisäisi hyvinvointia.

Lähde: Mielenterveyspooli: Terapiatakuu nopeuttaa pääsyä mielenterveyshoitoon

Turvataan kattavat ja laadukkaat matalan kynnyksen mielenterveyspalvelut ja jokaiselle oikeus kymmenen tunnin maksuttomaan psykoterapiaan, jonka perusteella arvioidaan tarve jatkohoidolle. Tarjotaan maksutonta kuntoutuspsykoterapiaa alle 29-vuotiaille nuorille. Kuntoutusterapian tarkoitukseksi muutetaan työ- ja opiskelukyvyn takaamisen sijaan toimintakyvyn takaaminen ja viiden vuoden odotusaika terapiajaksojen väliltä poistetaan. Otetaan käyttöön terapiatakuu ja nopeutetaan pääsyä mielenterveyshoitoon. Rakennetaan kansallinen, vuoteen 2030 ulottuva mielenterveys- ja päihdeohjelma, joka kattaa mielenterveyden edistämisen, ongelmien ehkäisyn ja palvelujen kehittämisen kuntoutujille, omaisille ja läheisille.

Lähde: 100 aloitetta yhdenvertaisuudesta — Feministisen puolueen eduskuntavaaliohjelma 2019

10 toimenpidettä mielenterveyden edistämiseksi vaalikaudella 2019–2023:

1. Aloitetaan kansallisen, vuoteen 2030 ulottuvan mielenterveysstrategian toimeenpano
2. Ehkäistään ongelmien ylisukupolvisuus vanhemmuutta tukemalla
3. Vahvistetaan jokaisen mielenterveysosaamista Hyvän mielen koulussa
4. Ehkäistään mielenterveyden ongelmia yhteistyössä järjestöjen kanssa
5. Luodaan psykoterapiatakuu hoitoon pääsemiseksi kuukauden sisällä
6. Ehkäistään itsemurhia laaja-alaisesti yli hallintorajojen
7. Luodaan työkalut yhteiskunnallisten päätösten mielenterveysvaikutusten arvioimiseksi
8. Tarjotaan edistävän ja ehkäisevän työn valtakunnallinen tietovaranto
9. Tuodaan mielen hyvinvoinnin ja onnellisuuden mittaaminen osaksi väestön terveyden seurantaa
10. Luodaan kestävät mallit edistävän ja ehkäisevän mielenterveystyön rahoittamiseksi

Lähde: Suomen Mielenterveysseura — Hallitusohjelmatavoitteet: 10 toimenpidettä mielenterveyden edistämiseksi vaalikaudella 2019–2023

Kiitos että tuet parempia ja saavutettavampia mielenterveyspalveluita!