John Yu
John Yu

John Yu

product development & manufacturing engineer. design fanatic, car enthusiast, photography bug.