Wilma paremmaksi

Janne Harju
Oct 2, 2014 · 4 min read
Rauhallisempi kirjautuminen ilman ylimääräistä tauhkaa
Aloitusnäkymä, kaikkien lasten tiedot tiivistettynä.
Vanhemmalle näkyvä oppilassivu. Asiat selkeästi rymiteltynä, tärkeimmät ja yleisimmät asiat nostettuna esiin.
Lisätietoa popup-laatikoissa.
Viestin vastaanottajavalikko ryhmiteltynä selkeästi

  Janne Harju

  Written by

  Illustrator, from finland. Kuvittaja Suomesta

  Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
  Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
  Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade