สวัสดีครับ 2 อาทิตย์ที่ผ่านมา ผมได้ทำ open source ตัวนึง ซึ่งคิดว่า ขั้นตอน, แนวคิด และตัวงาน อาจจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยแก่ผู้อ่าน เลยอยากจะมาแชร์ให้ฟังครับ โดยจะเรียงลำดับ ตามนี้ครับ

Code สำหรับ project นี้นะครับ: https://github.com/jojoee/vscode-conda-cheatsheet

VSCode Extension — content

1. แรงบัลดาลใจ

Visual Studio Code Marketplace

ปัจจุบัน editor ที่ผมใช้อยู่เป็นหลักเลยคือ Visual Studio Code (มีใช้ตัวอื่นบ้างก็จะเป็นเครือของ Jetbrains)

ด้วยความที่เป็น Editor ที่เร็ว, มี extension ให้เลือกใช้เยอะและใช้งานได้ดี เลยสนใจและอยากลองทำ extension ขึ้นมาบ้าง

ซึ่งในเนื้อหาถัดๆไปจะขอใช้ตัวอักษร VSCode แทนคำว่า Visual Studio Code นะครับเพื่อความสะดวกในการอ้างถึง

.

2. กำหนดขอบเขตของงาน

ส่วนนี้จะเป็นการกำหนดที่สิ่งคาดหวังและเวลาที่จะใช้ในการพัฒนา

 1. อยากจะศึกษา ว่าเราจะสามารถทำ VSCode extension ได้อย่างไร
 2. จากข้อ 1) เราก็จะเข้าใจคนออกแบบโปรแกรมมากขึ้น ว่าถ้าเราอยากจะออกแบบโปรแกรมให้มีส่วนต่อขยาย (extension) จะออกแบบอย่างไร หรืออย่างน้อยก็ต้องคำถึงเรื่องอะไรบ้าง
 3. ต้องการใช้เวลาประมาณ 1 อาทิตย์ในการพัฒนา (พอเอาเข้าจริงๆใช้เวลาประมาณ 2 อาทิตย์)
 4. จากข้อ 3) ต้องหา project ที่น่าจะมีประโยชน์และสามารถใช้งานได้จริงภายใน 1 อาทิตย์…


สวัสดีครับ อาทิตย์ที่ผ่านมา ได้เข้าร่วมงาน PWA Online hackathon จึงอยากมาแชร์ประสบการณ์ การแข่งขันให้ฟังกันครับ

โดยมีหัวข้อดังนี้

PWA Online hackathon: sharing experience and development — content

1. PWA Online hackathon: overview

เป็นการแข่ง hackathon แบบ online (ทำที่ไหนก็ได้) ระหว่าง 23–25 มิถุนายน 2560, โดยจะมีกฏหลักๆดังนี้

 • ไม่มี backend
 • สามารถรันบน static server ได้
 • code อยู่บน GitHub
 • host อยู่บน Firebase hosting
 • application มี Web app manifest
 • ติดตั้ง Service Worker เพื่อทำให้ใช้งาน ขณะที่ไม่สามารถเชื่อมต่อ internet ได้
 • ถ้าจะใช้ Firebase ใช้ได้แค่บางอย่างเท่านั้น — Firebase rules

โดยการให้คะแนนก็จะพิจารณาถึง

 • ความสมบูรณ์ของ Web Application
 • ความคิดสร้างสรรค์
 • การเลือกใช้เทคโนโลยี
 • (คะแนนพิเศษ) คะแนน Lighthouse เกิน 98 แต้ม
 • (คะแนนพิเศษ) มี Web notification
 • (คะแนนพิเศษ)ใช้ Geolocation API หรือ getUserMedia API
 • (คะแนนพิเศษ) ทำ Web application เป็น Web VR

2. การเตรียมตัว

งานนี้ประกาศตั้งแต่ 25 พฤษภาคม เห็นประกาศก็สนใจทันที, ส่วนตัวเป็น web programmer อยู่แล้ว และได้ศึกษา PWA จาก Udacity…

Nathachai Thongniran

Web / Game / AI

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store