I SpareBank 1 Utvikling legger vi mye innsats i å lage løsninger med riktig sikkerhet innebygd. Noe av det gjøres av oss med “sikkerhet” i stillingstittelen, men den viktige sikkerhetsjobben er det utviklerne som gjør.

Av og til er sikkerhet enkelt å se. Det kan være autentisering, kryptering eller validering, eller annen sikkerhetsfunksjonalitet. Det er åpenbart viktig at det virker, men applikasjonssikkerhet er mye mer enn som så. Sikkerhet er summen av hvordan applikasjonen din reagerer når noen med uærlige hensikter pirker borti applikasjonslogikken eller den tekniske stacken. …

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store