I SpareBank1 Utvikling har vi tagit i bruk ett monorepo för vår nya generation med appar i digitalbanken. Vi har utgått från verktyg som vi känner gott från tidigare: Git, Maven och Jenkins. Detta är verktyg som i stor grad är mer tillpassade får multirepo än monorepo.

Vi har tagit fram ett exempel-githubrepo som visar hur vi har arbetat runt många av de utfordringarna som kommer särskilt från bruk av Maven och Jenkins. Repot visar också hur Bazel-byggsystemet kan användas som ett mer monorepo-native alternativ till Maven.

Mer om monorepo kommer på JavaZone 2019: Monorepo med Git og Maven — hvordan lære gamle hunder ny triks, 11 september kl 13:00 i rum 2.

Image for post
Image for post
Bild av StartupStockPhotos från Pixabay


Att vara programmerare bör vara att alltid lära sig något nytt. Att konstant operera på gränsen av sin egen kompetens gør yrkesvalet intressant, omväxlande, meningsfullt och utmanande.

Oftast är det nya något som inkrementellt bygger på något man redan kan som ett nytt bibliotek, ett uppdaterat API eller nya sätt strukturera sina program. Detta plockar man upp från dokumentation, blogposter eller Stackoverflow-svar.

Ibland är nya lite större och lite mer frikopplat från kända kunskapssfärer. För många programmerare i SpareBank 1 är det för tiden maskinlärning som är lite nytt och lite (väldigt!) stort.

Vår erfarenhet är att det då kan vara fint att tillgripa onlinekurser som gärna konsumeras i studiecirkelformat tillsammas med liksinnade kollegor. …


Image for post
Image for post
“DSC_1607” by Justin Baeder is licensed under CC BY 2.0

I större IT-intensiva organisationer stöter man ständigt på dilemmat om man ska “bygga själv” eller “köpa in”.

Utvecklarna vill gärna bygga själv (att bygga ting är ju faktiskt vår profession) och kan vara mer än lovligt anstrukna av “not invented here”-bias. Andra delar av organisationen menar att det ur olika aspekter är långt mer fördelaktigt att köpa in.

De senare åren har det utkristalliserat sig en modell, s.k. …

About

Jonas Nordstrand

SpareBank1

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store