Z Twoich wpisów na ten temat płynie taka zachęta, że muszę sprawdzić czy i Nicea otwiera dane ;-)
Tomasz Bobrowski
2

Dzięki! Bardziej mi w głowie co prawda Polska i Gdańsk ale i niech Europa idzie tym śladem.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.