Poza konferencjami, rzadko udaje mi się zapoznać z tak szerokim credo samorządowca na temat idei…
Krzysztof Kierzkowski
11

Dzięki za feedback, który motywuje do podążania w tym kierunku.

Like what you read? Give Tomasz Nadolny a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.