Podpisuję się pod wszystkim, co napisałeś, szczególnie po tym, że wszyscy od Sieci jesteśmy…
Jarzab
11

Dzieki!

Like what you read? Give Tomasz Nadolny a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.