Z Twoich wpisów na ten temat płynie taka zachęta, że muszę sprawdzić czy i Nicea otwiera dane ;-)
Tomasz Bobrowski
2

Haha! Dzięki, choć bardziej mi w głowie Polska i Gdańsk ;-)

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.