Går det an å lage et brand på 3 timer? Vi har testet Google Brand Sprint

6 idéer, 6 øvelser, 3 timer

Jon Sindre Cosgrove
Apr 9, 2018 · 4 min read

Skrevet sammen med Arne Magnus Mykkelbost & Kristoffer Liabø

Foto: Jon Sindre Cosgrove

Istartfasen av et prosjekt eller i en startup kan det være vanskelig å bestemme seg for hvilken vei man skal gå og finne ut hva slags produkt eller tjeneste man skal bli. Det er også et press på å få ut selve produktet, og brandet kan derfor fort bli glemt eller ikke prioritert. For å hjelpe idéene å bestemme retning kan en Google Brand Sprint hjelpe teamet med finne riktig retning å begynne å gå i. Sprinten gir i løpet av tre timer rammer og retningslinjer for din idé eller produkt. For å få mer erfaring med sprinten fasiliterte faggruppen Identitetsdesign i Bekk sprinten for seks oppstarter i faggruppen Digital produktutvikling.

20-års Roadmap: Hvor ser du for deg produktet/ tjenesten om 5, 10, 15 og 20 år?

Hva er en Brand Sprint?

Sprinten inneholder seks øvelser som igjen er delt inn i tre områder. De tre områdene er: Motivasjon, detaljering og posisjonering.

Motivasjon

20-års roadmap: Hvor er produktet/ tjenesten om 5, 10, 15 og 20 år?
Hva, Hvordan, Hvorfor: Hva skal produktet/ tjenesten være? Hvordan skal vi levere det? Og hvorfor gjør vi det?

Detaljering

Topp tre verdier: Hvilke tre verdier skal produktet/ tjenesten ha?
Topp tre målgrupper: Hvilke tre målgrupper skal produktet/ tjenesten fokusere på?

Posisjonering

Personlighetsakser: Plasserer produktet/ tjenesten på akser med emosjonelle verdier for å finne hvilken personlighet man skal ha.
Konkurrentlandskap: Plasserer produktet/ tjenesten i forhold til konkurrentene på to akser med emosjonelle verdier for å finne hvor i landskapet man skal ligge.

Alle øvelsene bygger på samme prinsipp der man hver for seg skriver ned sin løsning på oppgaven. En og en presenterer dette for hverandre før det åpnes for felles diskusjon i teamet. Til slutt stemmer teamet og personen med mandat til å ta avgjørelsene tar den endelige avgjørelsen.

Gjennomføring av Sprinten

Sprinten har en varighet på tre timer. Teamet som skal være med i sprinten bør ha en passe størrelse, to til seks deltagere er passe. Med flere deltakere vil man trenge mer tid og det kan bli vanskeligere å ta avgjørelser og holde diskusjonene fruktbare.

Inkluder beslutningstakere som har eierskap til produktet/tjenesten. En av disse må ha mandat til å ta reelle beslutninger underveis, da denne personen til syvende og sist tar alle avgjørelsene underveis i sprinten. En annen viktig ting er at alle har tid og er tilstede (både fysisk og mentalt) når sprinten kjøres. Med andre ord: legg vekk mobil og laptop. Detaljert fremgangsmåte av sprinten finner du her.

En av øvelsene i Brand Sprint er Simon Sineks ‘Golden Circle’

Hva fikk vi ut av det?

Etter å ha kjørt alle øvelsene satt teamene igjen med et brand-rammeverk og en tydelig retning for sin idé. Alle i teamene fikk ytret sine meninger om hvilken vei idéen burde gå, hvilke verdier de ønsket å ha med seg og hvorfor vi i det hele tatt skal starte dette produktet. Under er noen sitater fra teamene:

Det var veldig kult å se hva vi er forskjellige på og hva vi er like på, og se hvilken vei vi vil gå. Utrolig viktig å få definert særlig hvorfor gjør vi det vi gjør.

Det er veldig fint at det går på tid! Vi blir tvunget til å være effektive og ta avgjørelser på noe som typisk kan dra ut veldig og ikke bli landet.

Veldig kult å adressere så mange punkter på en gang. Man blir tvunget til å tenke helhetlig og ikke i bruddstykker, som man som regel gjør i møter.

Konklusjon

Det er sjelden eller aldri tid til å tenke stort og helhetlig, enten du er på prosjekt eller starter en ny idé, men med Brand Sprint har du tid, da det bare tar 3 timer å gjennomføre og gir deg utrolig mye verdi tilbake.

Vi anbefaler Brand Sprint til:

  • Oppstart av et nytt prosjekt eller produkt
  • Om det er mye diskusjon og uenighet i teamet
  • Om du blir overøst av nye features, og har behov for en rettesnor eller styringsdokument for prioritering
  • Om man føler produktet mangler mål og retning

Tips:

  • Bruk enkeltøvelser, du trenger ikke nødvendigvis kjøre alle
  • Trekk ut nøkkellæring fra øvelsene og bruk det som prinsipper i prosjekthverdag
  • Vis eksempler på hva andre gjør for å hjelpe gruppen i gang med øvelser
  • Å ha en fasilitator som ikke er en del av idéen eller prosjektet gjør det enklere å holde sprinten fokusert

Jon Sindre Cosgrove

Written by

Designer, Manager & Practice Lead Identity Design at Bekk

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade