ระบบราชการคือรากเหง้าของปัญหาบ้านเรา

จริงๆมีข้าราชการที่ดีอยู่มาก แต่เนื่องจากระบบเปิดโอกาสให้เอาผิดคนที่ทำไม่ถูกขั้นตอนระเบียบ โดยไม่คำนึงถึงวัตถุประสงค์ intention ในการทำเช่นนั้น

ทำให้ข้าราชการส่วนใหญ่ต้อง Play safe และก้มหน้าก้มตาทำตามขั้นตอนไป ในเมื่อต้องพึ่งพาเงินเดือนและสวัสดิการเพื่อเลี้ยงครอบครัว จะเสี่ยงไปเพื่ออะไรเพื่อใคร

แต่สิ่งที่น่าเศร้าคือปัญหานี้ไม่มีทางแก้ที่ชัดเจนเพราะกฏหมายและระเบียบพันกันยุ่งเหยิงเหมือนกลุ่มเส้นด้ายที่พันกัน ยากที่จะคลายออกมาให้เป็นระเบียบ

ม.44 เองก็คงแก้ได้ระดับนึงเท่านั้น ประเด็นไม่ได้อยู่แค่ที่อำนาจในการแก้ แต่จะแก้ที่ไหนและอย่างไรด้วย

เคยคิดเล่นๆว่าถ้าเรา outsource การบริหารราชการให้สิงคโปร์คงดีไม่ใช่น้อย และ win-win กันทั้งคู่

เรามีชัยภูมิ ทรัพยากร มรดกทางวัฒนธรรม และสิ่งที่มีค่าอื่นๆมากมายที่หลายประเทศอิจฉา สิงคโปร์มีระบบ civil service ที่สุดยอดอันดับต้นๆในโลก

ทั้งไทยและสิงคโปร์เป็นสังคมเปิดที่ไม่ติดยึดเชื้อชาติและมีท่าทีที่เปิดรับคนนอกเข้ามาเป็นคนในชาติเดียวกันทั้งคู่

หลายคนชอบมองว่าสิงคโปร์เป็นคู่แข่ง แต่ผมกลับคิดว่าโอกาสในการร่วมมือกันน่าจะได้ประโยชน์กับทั้งคู่มากกว่า

ส่วนเรื่อง outsource นั้นพูดเล่นเพราะลุงคงไม่ยอมและคงหงุดหงิดน่าดู…

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.