Jonathan Kaufman, source: Unsplash

(Name from a manifesto of Rudi Stern)

During one of my first jobs, designing and using a neon sign for a space I was working on, I became very enthusiastic and as it usually happens to me, the enthusiasm transformed into an unstoppable curiosity to know more and in-depth about…

nga Jonathan Kaufman, source: Unsplash

(Marrë nga titulli i manifesto-s të Rudi Stern)

Gjatë punës time të parë në dizenjimin dhe përdorimin e një shkrimi neoni për një hapësire mbi të cilën po punoja, u entuziazmova shumë dhe siç më ndodh zakonisht, entuziazmimi transformohet në një kuriozitet të pandalshëm të di më shumë dhe pak…

Një përmbledhje e ligjërimit të mëngjesit në Creative Mornings Tirana mbi temën e muajit Maj , ‘Preserve’.

Gjatë muajit Maj që kaloi, pata mundësinë dhe kënaqësinë që të isha pjesë e një prej mëngjeseve te Creative Mornings Tirana, për të folur mbi nocionin e preservimit dhe përqasjes sime ndaj këtij…

Note: This article started as a research project ‘Cities methodologies’, organized from The Institute of Anthropology and arts studies and financed from PERFORM.

National Theater Illustration, by J. Kasapi

Until 1912, almost no efford was given towards Tirana’s urban planning development.Till then, it had a comprehensive ottoman district and special importance was given mainly to the…

Projekti PreservingTirana ka nisur dhe synon të funksionojë nën linjën e ‘Participatory Architecture’ dmth qëllimi në vetvete i projektit për ‘arkivimin bashkëveprues’ të këtyre ndërtesave të rrezikuara nga harresa dhe shkatërrimi, kërkohet të arrihet përmes pjesëmarrjes aktive të komunitetit, publikut, personave të interesuar në pasurimin, përmirësimin dhe shpërndarjen e projektit…

Representation of the tree-house concept through a section.Illustration by J.Kasapi

The realm of the in-between

The tree-house concept


When we think about the tree-house, we tend to give to it a sort of emotional and poetic connotation. This because, we have this main conception that a classical tree-house is built for means of recreational reasons, or protection and has been always…

Memory and Imagination in Architecture
Thinking on the process of creativity


A particular issue I have always been interested in, in a design process, is where does the architect/artist get the inspiration from or the source of its creative work. Do we continually have to invent the wheel, or we can…

Ndërtesat e padëshiruara të Tiranës

(Tirana e humbur)

Shënim: Ky shkrim ka lindur nën kuadrin e projektit kërkimor ‘Cities Methodologies’ zhvilluar nga ‘Instituti i Antropologjisë dhe Studimit të Artit’ dhe financuar nga PERFORM.

Rapresentative Image of the website : preservingtirana.city CC-BY-SA 4.0 J.Kasapi https://preservingtirana.city/

Në Tiranë i është kushtuar shumë vonë rëndësi zhvillimit të Urbanistikës, duke qënë se deri në 1912, struktura e qytetit ishte ajo…

Jora Kasapi

Architect and designer based in Tirana, passionate about sustainable architecture, research on the urban, architectural illustrations, Interior design and more

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store