PreservingTirana: Si mund të kontribuoj?

Jora Kasapi
Nov 13, 2018 · 2 min read

Projekti PreservingTirana ka nisur dhe synon të funksionojë nën linjën e ‘Participatory Architecture’ dmth qëllimi në vetvete i projektit për ‘arkivimin bashkëveprues’ të këtyre ndërtesave të rrezikuara nga harresa dhe shkatërrimi, kërkohet të arrihet përmes pjesëmarrjes aktive të komunitetit, publikut, personave të interesuar në pasurimin, përmirësimin dhe shpërndarjen e projektit. Duke qenë të bindur, që gjithësecili prej nesh ka vullnetin dhe aftësinë për të kontribuar, po kanalizojmë më poshtë mënyrat se si kjo mund të realizohet:

Para se të ndajmë menyrat e kontribuimit do doja të theksoja që nuk është aspak e nevojshme që të kesh dije të avancuara teknike. Gjtihsecili mund të angazhohet duke filluar nga përmirësimi i teksteve, dokumentimi i mëtejshëm i ndërtesave që ka në fokus projekti, e deri tek kodimi (programimi) i website.

Ndihmë në lidhje me dizajnin

 • Propozime për Design stickerash

*Dokumentim i metejshem

 • Mund të ndihmosh në evidentimin e ndërtesave të tjera në Tiranë ( dhe vendodhjen) në stadin e ndërtesave të padëshiruara (në lidhje me kriteret orientuese pë këtë klasifikim lexo Ndërtesat e padëshiruara), regjistrohu në GitHub dhe shto një issue këtu : Issues
 • Mund të shtosh material përshkrimor mbi ndërtesat e listuara ose të sugjerosh ndryshime në informacione kur e gjykon të pasaktë këtu përmes Github
 • Mund të shtosh foto të ndërtesave në folderin në Github Foto të ndërtesave ose ne Commons.wikimedia.org duke dhëne te drejtën e autorit.

Editime/redaktime

 • Mund të ndihmosh me editime, redaktime të teksteve të përshkrimeve, gabime drejtshkrimore etj.

Programim

 • Përmirësim/shtim features për websit-in etj

Ndihmë financiare

 • Përmes paypal
 • Përmes kontribuimit me kriptomonedha Bitcoin në (BTC) : 15pA2y5htinuZVJ28ajygimvvNtCLpDk3m
 • platforma mbështetëse si https://www.patreon.com për kontribute të vazhdueshme

Ndihmë materiale dhe promovim

 • Promovim i websit-it në sa me shumë rrjete, persona e grupe interesi.
 • Printim i materialeve që promovojnë projektin si psh stickers etj.

Si dhe nëse dëshiron të informohesh për zhvillimin e mëtejshem të projektit? Regjistrohu në buletinin elektronik (newsletter): https://tinyletter.com/jorakasapi

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store